Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim - Spotrebiteľom a Predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov prostredníctvom internetovej stránky www.pevoni.sk, www.vytvaramebohatstvo.sk. prípadne produktov v elektronickej podobe nahratých na elektronickom nosiči dát.


Predávajúci:

Pevoni Group s. r. o.
Nové Záhrady I č. 11
82101 Bratislava
Slovensko
Email: asistent@pevoni.sk
Telefón: +421 910 222 101
IČO: 46 446 591
DIČ: SK 2023 390 974

Bankové spojenie:

Platby v EUR:
Tatra banka a.s.
číslo účtu: 292 788 3637/1100
IBAN: SK69 1100 0000 0029 2788 3637
BIC kód/ SWIFT: TATRSKBX
Platby v CZK:
Fio banka a.s.
Fio banka a.s.číslo účtu: 210 019 8092/2010
IBAN: SK39 8330 0000 0021 0019 8092
BIC kód/ SWIFT: FIOZSKBAXXX


Predávajúci je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I pod spisovou značkou Sro, vložka číslo: 77520/B.


Kupujúci – ďalej len spotrebiteľ - je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení tejto kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojho podnikania, zamestnania alebo povolania.

Produkty – predstavujú online služby poradenstva v oblasti marketingu a predaja na internete; okrem služieb tu zaraďujeme online kurzy postupne uvoľňované v jednotlivých moduloch (podľa priebehu kurzu); bonusy; inštruktážne videá; ako aj e-booky a písomné materiály v elektronickej podobe.


2. OBJEDNÁVKA PRODUKTU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Spotrebiteľ navrhuje uzavretie zmluvy s predávajúcim odoslaním objednávky prostredníctvom webových stránok www.pevoni.sk, www.vytvaramebohatstvo.sk.

Vzhľadom na charakter ponúkaných produktov, spotrebiteľ musí byť v čase uzatvorenia zmluvy s predávajúcim starší ako 18 rokov. Predávajúci považuje vyplnenie objednávkového formulára zo strany spotrebiteľa za čestné prehlásenie, že spotrebiteľ dosiahol v čase uskutočnenia objednávky online - produktov 18 rokov veku. Pri notifikovaní zo strany 3. osoby o nesprávnosti údajov o veku spotrebiteľa bude v prípade osoby maloletej ako odberateľa produktov okamžite zablokovaný prístup k poskytovaným produktom.

Ďalšou podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Predávajúcim, pričom Predávajúci neuskutočňuje formálne potvrdenie objednávky, návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Spotrebiteľa prijíma faktickým úkonom – t.j. samotným dodaním Produktu na e-mailovú adresu Spotrebiteľa.

Kupujúci uskutočnením objednávky vyjadruje svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami pre dodanie Produktu vyhlásené Predávajúcim. Vzťahy Kupujúceho a Predávajúceho sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, Občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb. v platnom a účinnom znení) a právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Spory vzniknuté zo vzťahu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim podliehajú jurisdikcii súdov Slovenskej republiky a sú rozhodované v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou.

3. PRODUKTY

Jednotlivé produkty vyplývajú z aktuálnej ponuky a informácií pri členstve. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť škálu poskytovaných produktov ako aj obsah členstva.

4. CENA PRODUKTOV

Kupujúci sa za nadobudnutý Produkt zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu uvedenú pri objednávke v internetovom obchode Predávajúceho pri objednávanom Produkte platnú v čase objednania Produktov. Všetky ceny sú vrátane DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet Predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná Kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie Kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou.

Prevzatie tovaru Kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pod prevzatím produktu sa rozumie prevzatie prístupových údajov k produktom prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

5. AUTORSKÉ PRÁVA PREDÁVAJÚCEHO A ZMLUVNÁ POKUTA ZA ICH PORUŠENIE

Produkty, ktoré sú predmetom predaja na tejto stránke, sú výhradným duševným vlastníctvom autora Petra Voštinára v zmysle Autorského zákona, zákona č. 185/2015 Z. z. v platnom a účinnom znení a jedine autor má k týmto dielam výhradné osobnostné a majetkové práva v zmysle ust. §§ 19 a 20 citovaného zákona. Predávajúci ako nadobúdateľ licencie od autora predáva diela autora s jeho súhlasom výhradne na osobné účely spotrebiteľov. Kupujúci - Spotrebiteľ je oprávnený používať poskytnuté Produkty výhradne na vlastné osobné účely, t. j. na účel, ktorý nie je priamo a ani nepriamo obchodný. Kupujúci – Spotrebiteľ nie je oprávnený Produkty nijakým spôsobom sprístupňovať novej verejnosti, t.j. šíriť a ani sprostredkúvať tretím osobám, nie je oprávnený produkty spracovať, pozmeniť, rozmnožovať a verejne rozširovať bez súhlasu autora.

Pre prípad porušenia autorských práv autora akoukoľvek formou a spôsobom, je Predávajúci (ako aj samotný autor) oprávnený požadovať od Kupujúceho zmluvnú pokutu, ktorá bude vypočítaná ako súčin ceny on-line produktov v čase uzavretia zmluvy a osôb, ktorým boli on-line produkty Predávajúceho sprístupnené prostredníctvom neoprávnenej činnosti Kupujúceho.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY, DODACIA LEHOTA A DODACIE PODMIENKY

Kupujúci uhradí kúpnu cenu za poskytnuté on-line produkty a služby prostredníctvom platobného systému (zahŕňa výber medzi online platbou kartou a online platbou bankovým prevodom) na internetových stránkach Predávajúceho.

Dodacia lehota pri on-line produktoch je 24 hodín od prijatia platby na účet Predávajúceho. Na základe prijatia platby Spotrebiteľ dostane e-mailom najneskôr do 24 hodín prístupové údaje k on-line produktu, ktorý je postupne uvoľňovaný pre užívateľa podľa štruktúry produktu. 1. modul produktu je sprístupnený do 3 dní od prijatia platby Predávajúcim. V prípade produktov nahratých na elektronickom nosiči dát je dodacia lehota 7 dní od prijatia platby Predávajúcim, v danom prípade je tovar doručovaný poštou alebo vybranou kuriérskou spoločnosťou. Bonusy sú sprístupňované Kupujúcemu spravidla až po 30 dňoch od prijatia platby Predávajúcim. Poštovné a balné je v takých prípadoch zarátané už v cene produktu.

Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na účet Predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim. V prípade predĺženie dodacej lehoty predávajúci oznámi Kupujúcemu predpokladaný termín dodania a zároveň si vyžiada odsúhlasenie kupujúceho.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

V prípade výskytu vady na on-line produktoch Predávajúceho:

1) Ak ide o vadu, ktorú možno v závislosti od povahy poskytnutého plnenia odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadné plnenie za bezvadné, ak je to reálne možné a ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

2) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa plnenie mohlo riadne užívať, má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád plnenie riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny produktu resp. služby.

Na online produkty zakúpené prostredníctvom internetových stránok www.pevoni.sk, www.vytvaramebohatstvo.sk. platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba podľa tohto odseku začína plynúť od prevzatia plnenia Kupujúcim. Za prevzatie plnenia sa považuje poskytnutie prihlasovacích údajov pre kupujúceho po zaplatení kúpnej ceny zo strany Kupujúceho.

V prípade reklamácie, sťažnosti alebo podnetu môže Kupujúci kontaktovať Predávajúceho na telefónnom čísle +421 910 222 101 alebo na e-mailovej adrese asistent@pevoni.sk. Ak bude reklamácia odôvodnená a v závislosti od povahy vady plnenia, pri neodstrániteľnej vade má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť a Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu reklamovaného on-line produktu alebo služby do 48 hodín od potvrdenia reklamácie za súčasného okamžitého (t.j. ihneď po doručení odstúpenia Predávajúcemu) ukončenia platnosti prístupových údajov Spotrebiteľa k zakúpenému online produktu. V prípade odstúpenia od zmluvy už po čiastočnom bezvadnom použití online produktov, bude Kupujúcemu vrátená alikvótna časť kúpnej ceny (výnimka 30-dňová garancia vrátenia peňazí).

Pri odstrániteľných vadách plnenia Predávajúci poskytne Kupujúcemu možnosť nápravy uvedenej vady na základe povahy produktu.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

Za odstúpenie od zmluvy sa považuje výslovný prejav Kupujúceho o nespokojnosti s Produktom, ktorý bol doručený Predávajúcemu e-mailom alebo poštou.

Ak má Kupujúci záujem, môže vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom internetovej stránky Predávajúceho www.pevoni.sk, vytvaramebohatstvo.sk. Prijatie odstúpenia od zmluvy Predávajúci bezodkladne potvrdí na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je zo strany Kupujúceho odoslané pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Zo zákona má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúceho formulára:

Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy v zmysle tohto článku)
– Komu .............. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............
– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
– Dátum ..............
* Nehodiace sa prečiarknite.

Po odstúpení od zmluvy budú Kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cena vrátane nákladov na doručenie tovaru ku Kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak bol zvolený iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bolo Predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za produkty, ak Kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

9. ŠPECIFICKÉ PRÍPADY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.pevoni.sk, www.vytvaramebohatstvo.sk platí zákonná záručná doba 24 mesiacov v zmysle článku 7 týchto obchodných podmienok.

Predávajúci navyše poskytuje Kupujúcemu možnosť odstúpiť od zmluvy v lehote 30 dní od prevzatia plnenia (t.j. od poskytnutia prihlasovacích údajov), a to ak z akýchkoľvek dôvodov Kupujúci nie je spokojný so zakúpeným tovarom. Kupujúci má v tom prípade nárok na vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Tento špecifický prípad odstúpenia od zmluvy sa realizuje cez kontaktovanie predávajúceho na telefónnom čísle +421 910 222 101 alebo na e-mailovej adrese asistent@pevoni.sk

V prípade 30-dňovej garancie vrátenia peňazí Predávajúci vráti Kupujúcemu cenu produktu do 72 hodín od potvrdenia uplatnenia tohto práva Kupujúceho, pričom Predávajúci reaguje potvrdzujúcim e-mailom najneskôr do 48 hodín od doručenia e-mailu Kupujúceho. Kupujúci, t. j. Spotrebiteľ v rámci uplatnenia garancie vrátenia peňazí nie je povinný vrátiť Predávajúcemu žiadne plnenie, okamžite po doručení žiadosti o vrátenie peňazí do sféry dispozície predávajúceho (t.j. na jeho e-mail) dochádza k zablokovaniu prístupu Spotrebiteľa k online produktu.

10. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim a na účel súvisiaceho marketingu a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru. Bližšie k ochrane osobných údajov je uvedené v samostatnej sekcii prístupnej na webovej stránke Predávajúceho pod záložkou Ochrana osobných údajov.

Predávajúci použije zverejnenie príbehu Kupujúceho a úspechov ním dosiahnutých následkom použitia online produktov Predávajúceho, t.j. za účelom tzv. referencie na online produkty Predávajúceho výhradne na účely marketingu Predávajúceho a za účelom informovania verejnosti a len po predchádzajúcom súhlase Kupujúceho.

Osobitné kategórie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia nebudú zverejnené s výnimkou tých údajov, ktoré sám Kupujúci uvedie vo svojom príbehu zaslanom Predávajúcemu.

11. VOĽBA PRÁVOMOCI A ROZHODNÉHO PRÁVA

Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s predajom Predávajúceho na jeho webe sa budú riešiť pred súdmi Slovenskej republiky a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. 

 

Obchodné podmienky

Reference

Trpělivost a srozumitelnost

"Peter je trpělivý mentor, který nenechal žádnou otázku nezodpovězenou a řádně objasněnou. V případě, že jsem měl během jeho výkladu nějaké nejasnosti v dané problematice, nebyl problém, aby mi to opět i vícekrát srozumitelně vysvětlil a doložil praktickým příkladem. Z mého úhlu pohledu bych kladl větší důraz na problematiku analýzy grafů, detaily vstupů a výstupů, i když na druhé straně se tyto věci dají vysledovat na sezeních PTA Trading Floor a doufám, že to ještě podrobněji prebereme na druhém sezení."

Ivan M., březen 2013
Absolvent PTA Osobní Mentor

Reference

Flexibilní přístup

"Nejlepší školení, na kterém jsem byl. Petr se mi maximálně časově přizpůsobil, když jsem potřeboval přesunout hodinu, nebyl problém i dříve ráno. Určitě se ještě vrátím."

Peter H., únor 2012
Absolvent PTA Trading Floor

Reference

Skvělé školení

"Všem, co chtějí lépe porozumět obchodování forexu, ale i jiných trhů, doporučuji. Petr je trpělivý mentor a jde do hloubky. Je vidět, že ho to baví. Pro mě velmi přínosné. Děkuji. Už nepanikařim, vím co dělat, vím rozeznat vstupní a výstupní signály a zůstat při obchodním plánu. Velmi děkuji."

Adam S., únor 2012
Absolvent PTA Osobní Mentor

 

Reference

Získání nadhledu

"Obsah školení je komplexní. Přednášející nemá problém se přizpůsobit individuálním požadavkům v rámci školení. V současnosti získané vědomosti testuji v mém obchodním systému. Mohu říci, že ho jednoznačně vylepšili a posunul jsem se dál. Postupně se stávám rozvážnější obchodníkem. Poznal jsem profesionála, který ví o čem mluví a ví to i prakticky použít. Své zkušenosti přátelským způsobem umí podat dál. Doporučuji školení protože získáte nadhled nad tím, co se na burze a kolem ní dělá."

Pavol S., září 2012
Absolvent PTA Trading Floor

 

Reference

Ochota pomoci a poradit

"Do programu Osobní Mentor jsem se přihlásila jako úplná začátečnice. Kurz naplnil všechna má očekávání.
Peter je velmi vzdělaný a informovaný člověk ve světě investování a navíc i velmi ochotný pomoci a poradit nad rámec kurzu. Všechny informace mi byly podrobně vysvětleny pokud jsem něčemu nerozuměla. I po skončení kurzu jsem měla feedback a podporu.
Díky Pevoni - Trading Academy, pokračuji dále ve světě investování."

Mila K., leden 2015
Absolventka PTA Osobní Mentor

 

Reference

Každému nedoporučuji

"Dostal jsem za krátký čas informace, což by mě mohlo stát 2 roky času a ještě více peněz. Peter se snaží udělat best ve spolupráci se zpětnou vazbou. Určitě je toho mnohem víc, ale myslím, že za ten čas je to tak nejefektivnější jako to dělá. Neboť někdy méně je více nebo poměr pochopitelné info a čas je nastaven velmi dobře. Mentoring bych nedoporučil každému :) bohužel by to bylo zbytečné, ale tím co to myslí vážně tak určitě ano."

Oliver S. (Bratislava), květen 2014
Absolvent PTA Osobní Mentor

Viac referencií tu.

 

Reference

Přátelský a fundovaný přístup

"To, co se na školení přebírá má své opodstatnění, obchodni systém je jednoduchý na pochopení, člověk neobchoduje často, což je dobré alespoň v mém případě a myslím si, že získá celkově většího náhledu na trhy. Jak se na školení mnohdy řeklo" v jednoduchosti je krása. "pro mě bylo přínosné, že systém nepoužívá žádné indikátory, které ukazují většinou jen to, co cena udělala v minulosti. Do školení jsem je používal, tak jsem rád, že už je nevidím na platformě."

Ivan D., Červen 2012
Absolvent PTA Trading Floor

 

Reference

Srozumitelné vysvětlení

"Vyhovuje mi forma školení - přes internet a zároveň individuální mentoring. Obsah školení je velmi atraktivní a aktuální. Nejdůležitější je podle mého názoru srozumitelné podání a trpělivé vysvětlování od mentora. Celé školení bylo zaměřeno na uplatnění do praxi."

Lenka J. (Martin), leden 2014
Absolventka PTA Osobní Mentor 

Reference

Spokojenost s přístupem a informacemi

"Školení Osobní Mentor jsem absolvovala jako začátečnice. I když jsem měla ohledně trhů prostudovanou nějakou literaturu, nevěděla jsem to aplikovat na praxi. Na tomto školení jsem se dozvěděla informace, které jsem v žádné prostudování literatuře nenašla. Teorie obchodování na trzích je jedna věc a aplikace v praxi druhá věc. Nyní při pohledu na graf vidím věci, které jsem dosud v grafu neviděla. získala jsem nový pohled na trhy. Školení bylo pro mě velmi přínosné. jsem spokojená s přístupem a informacemi, které jsem dostala. Informace, které byly poskytnuté, byly podložené dlouholetými zkušenostmi z obchodování na kapitálových trzích. Peter je výborný školitel."

Ľuba S. (Bratislava), prosinec 2015
Absolventka PTA Osobní Mentor
 

Reference

Pozitivní setkání

"Petr se mi věnoval vzhledem k ceně dostatečně dlouho a vysvětlil podstatné aspekty tradingu. Jsem zkušený obchodník a bylo zajímavé ho poslouchat, zvláště pokud šlo o živé obchodování. To bylo poprvé, kdy jsem na školení viděl opravdu živé obchodování. Ale jeho systém je pro mě pouze z části vhodný. Vydělám jinou technikou, ale netvrdím, že to byly vyhozené peníze. Nové myšlenky jsou stále dobré."

Tibor S., listopad 2011
Absolvent PTA Osobní Mentor

 

Reference

Mentor dokáže ušetřit 5 let

"Člověk, který chce být v tomto byznysu úspěšný se musí dennodenně vzdělávat. Toto školení dokáže každému ušetřit minimálně 5 let testování co funguje a co ne a v neposlední řadě pěknou sumu peněz, o které obvykle jako začátečník na trhu asi každý přijde. V mém případě šlo o zdokonalení obchodního plánu a musím pouze konstatovat, že všechny nabyté vědomosti jsou v něm zakomponovány. Toto školení mi dalo pohled na trhy, jaký jsem si před více než rokem ani neuměl představit. Je to vynikajícím pocit, když máte udělanou analýzu, díváte do grafu a v tentýž okamžik víte co máte nebo nemáte udělat."

Ľuboš Š. (Prievidza), leden 2015
Absolvent PTA Osobní Mentor

 

Reference

 Reálný pohled na obchodování

"Komplexní školení zahrnující všechny aspekty obchodování. Peter školení flexibilně přizpůsobuje individuálním nárokům klienta obsahově i časově. Získala jsem počáteční komplexní a reálný pohled na obchodování, trhy a směr jak dále. Dobrý přístup k materiálům. Děkuji."

Ľuba P., říjen 2012
Absolvent PTA Osobní Mentor

 

Reference

Unikát ve vzdělávání o tradingu a investování

"Ve spolupráci s PTA budu pokračovat i nadále. PTA z kvanta dostupných informací o tradingu zprostředkuje ty nejkvalitnější, spojené do srozumitelného systému. Přišla jsem jako začátečnice, absolvovala jsem PTA osobní mentor a jsem spokojená. Denní sezení PTA Trading Floor poskytují přehled, co se aktuálně děje na světových trzích a interpretace zkušeného profesionála. Na sezeních jsou vystiženo trendy, očekávané změny a otočky na trzích, potenciální obchodní a investiční příležitosti. Dovolím si konstatovat, že PTA školení jsou unikátem v nabídkách vzdělávání z oblasti tradingu, s tak výhodným poměrem informační hodnota / cena ve spojení s individuálním přístupem ke klientovi."

Ľuba P., absolventka
PTA Osobní Mentor & PTA Trading Floor

 

Reference

Súvislosti, ktoré mi unikali

"Moje očekávání ohledně kurzu byly překonány, získal jsem nový pohled na obchodování a posunul jsem se v něm výrazně dále. Patterny, které jsem si myslel, že je znám, získali nový rozměr. Začal jsem zkoušet jiné přístupy a strategie jako dosud. Nyní při pohledu na ceny v grafu vidím souvislosti, které jsem si předtím nevšímal. Díky za všechno. 5 hvězdiček nedám proto, abyste neusnuli na vavřínech ale i sami se zlepšovaly a přinášely dalším lidem nové informace o obchodování :-) "

 

Marek P., August 2012
Absolvent PTA Osobní Mentor

 

Reference

Zdůraznění psychologie tradera

"Školení splnilo moje očekávání, prošly se komplet všechny okruhy potřebné pro zahájení obchodování. Velmi zajímavě pojaté školení, konktrétne mě upoutalo zdůraznění důležitosti psychologie tradera. Školení PTA Osobní mentor poskytuje komplexní základ pro obchodování na finančních trzích, vřele doporučuji. Peter je velmi zanícený školitel , který věnuje studentům maximum času, jednoduchou formou vysvětluje jednotlivé kroky a metody obchodování."

Pavol Š. (Praha), listopad 2013
Absolvent PTA Osobní Mentor

Reference

Spokojenost

"S průběhem školení jsem velmi spokojen. Hlavním důvodem je přístup k problematice a komplexnosti kapitálových investic, široký rozhled a strategie rozvážného investování, která v sobě skloubí fundamentální, technickou analýzu, psychologii obchodování a risk management. Tento přístup je podložen dlouholetými praktickými zkušenostmi na kapitálových trzích a jejich širokým poznáním."

Ivan K. (Zlaté Moravce), duben 2014
Absolvent PTA Osobní Mentor

 

Reference

Vidím věci na grafu prvním pohledem

"Nejvíce oceňuji část o technické analýze. Zde vidím pro mě největší přínos. Neméně důležitou fundamentální analýzu jsem začal vnímat víc. Oceňuji však ucelenost jednotlivých oblastí, vzájemnou provázanost problematiky podanou v školení. Pokud bych školení absolvoval před rokem, můj účet by vypadal zcela jinak. Při otevření jakéhokoliv grafu vidím už na první pohled věci, které jsem před školením nevnímal."

Peter B. (Bratislava), prosinec 2013
Absolvent PTA Osobní Mentor

Reference

PTA mi pomohlo k velké změně

"Konečně jsem po dlouhé době v profitu. Stále jsem se trápil, jak obchodovat, na nic jsem neměl čas a byl jsem podrážděný. PTA Daily Online mi pomohlo změnit můj život. Harmonie zabírá :) Cítíme se s rodinou vyrovnanější a minulý měsíc jsem vydělal 34%. Vřelé díky za otevření očí. "

Jozef K., leden 2012
Absolvent PTA Trading Floor

 

Reference

Šetřím na poplatcích a vím jak na to

"Obchodní přístupy, které jsem se na školeních naučil mi pomohli dělat rozvážně rozhodnutí. Cena za školení je vzhledem ke kvalitě informací velmi dobře nastavená. V minulosti jsem měl makléře na telefonu, který mě stál hodně peněz a nic jsem se od něj nenaučil. Nyní šetřím, mám znalosti, přehled a vím jak na to, jak se budu rozhodovat dopředu, co jsem předtím nevěděl protože jsem se na makléře pouze spoléhal. Celkově je PTA Trading Floor levnější než makléř na telefonu."

Peter H. (Žilina)
Absolvent PTA Trading Floor

 

Reference

Úžasný kurz

"Velká spokojenost. Interaktivnost a profi přístup. Získala jsem kontakt na člověka se kterým se vím v případě potřeby poradit. Mentor má trhy odzkoušené, naučí a umí poradit, určit směr. Je to profesionál, který se na nic nehraje. Úžasný kurz, který díky profesionalitě mentora a interaktivnosti posouvá rychleji tradera dále. Jiný, ale zajímavý přístup, jakému jsem se do teď věnovala. Zreálni představy o potencionálních možnostech tradingu. "

Andrea S., červen 2012
Absolventka PTA Osobní Mentor